Jubiläumsausstellung
20 Jahre Christoph Reinwald Stiftung
// 31.03.–13.09.2015

Herbert Baumann | Steinbildhauer
// 23.05.–06.09.2015

Heilbronn am Neckar
Entwicklung einer Stadt am Fluss

Martin Creed
Ausstellung des Kunstvereins Heilbronn
// 27.06.–20.09.2015